Ehdot ja edellytykset

Thaimaa Sukeltajat

 1. Määritelmät

Thaimaa Sukelluskeskus tulkitaan käsittävän "Yhtiön" sekä kaikki sen tytäryhtiöt, toimihenkilöt, agentit, työntekijät, työntekijät, johtajat ja edustajat riippumatta siitä, ovatko he henkilökohtaisesti tai virtuaalisesti paikalla.

 1. Yleiset varaussäännöt

2.1 Kaikkien asiakkaiden on esitettävä todiste sukellussertifikaatista vähintään Open Water Sertifikaatti

2.2 Kaikkien asiakkaiden on täytettävä ja allekirjoitettava vastuuvapautus- ja riskinottolomake.

2.3 Yritys ei saa antaa lääketieteellisiä neuvoja. Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin ennen sukellusta.

2.5 Suurin sallittu syvyys aluksilla on 30 metriä (100 jalkaa) avovesisukeltajille Deep Adventure -ohjelmalla.

Sukellussertifikaatit, edistyneet sukeltajat, sukellusmestarit ja kouluttajat. Avovesisukeltajat, joilla ei ole lisäsyvyyskoulutusta, eivät saa sukeltaa 18 metriä syvemmälle.

2.6 Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja/tai peruuttaa sukellusjärjestelyjä muun muassa alla mainituista syistä:

2.6.1 Sukelluskohteen syrjäisyys tai saavuttamattomuus;

2.6.2 Paikalliset tavat, sota, poliittiset levottomuudet ja muut vihamielisyydet (riippumatta siitä, onko sota julistettu vai ei). Asiakkaiden, asiakkaiden ja/tai opiskelijoiden epäasiallinen käytös, mukaan lukien mutta ei rajoittuen sanalliseen tai fyysiseen käyttäytymiseen. Thailand Divers pidättää oikeuden kieltäytyä palvelusta mistä tahansa syystä, ja se voi tai ei voi antaa täysiä tai osittaisia palautuksia talletuksista tai maksuista;

2.6.3 Jumalan teot (mukaan lukien COVID-19, tulva, maanjäristys, myrsky, hurrikaani tai muu luonnonkatastrofi tai sairaus); ja

2.6.4 Muut mahdolliset tekniset tai mekaaniset ongelmat. Palautukset myönnetään tapauskohtaisesti ja täysin Thailand Diversin harkinnan mukaan tällaisista tapahtumista johtuvien muutosten tai peruutusten osalta.

2.7 Asiakkaat, asiakkaat tai oppilaat, jotka eivät osallistu matkan sukelluksiin tai kurssin koulutustilaisuuksiin tai koulutussukelluksiin mistä tahansa syystä, eivät voi saada yhtiöltä korvausta matkan tai kurssin käyttämättömistä tai suorittamatta jääneistä osista. Thailand Divers pidättää itsellään oikeuden muuttaa, evätä tai korvata korvaukset kokonaan oman harkintansa mukaan.

 1. Vakuutus

3.1 Asiakkaiden on hankittava hyvämaineiselta vakuutusyhtiöltä asianmukainen matkavakuutus, joka soveltuu heidän suorittamaansa toimintaan. Tällaisen vakuutuksen on katettava kattavasti ainakin seuraavat asiat: sukellus, sairaanhoito, matka, evakuointi, henkilökohtainen vastuu ja matkan peruuttaminen. Mainittu vakuutusturva on pakollinen kaikille asiakkaille kaikilla asiakkaan veneillä ja tiloissa. Yhtiö ei ole vastuussa mistään taloudellisista tai henkilökohtaisista menetyksistä tai loukkaantumisista, jos asiakkaat eivät hanki tällaista vakuutusta. Lähtöpäivinä pyydämme asiakkaan vakuutuksenantajalta kirjallisen, englanninkielisen TODISTUKSEN siitä, että se kattaa evakuoinnin ja rekompressiokammiohoidot.

3.2 Yhtiö ei ota vastuuta matkatavaroiden tai sukellusvarusteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta laivalla ollessaan, eikä kuljetuksen (kuljetusten) aikana laivalle tai laivalta tai Phuket Dive Centerin kiinteistöillä.

 1. Hinta ja maksu

Sukellusten määrä paketeissa on arvio, joka perustuu tavanomaisiin sukellusolosuhteisiin, eikä se ole takuu. Olosuhteet voivat vaatia sukellusten lukumäärän muuttamista, kuten esimerkiksi, mutta ei ainoastaan, epäsuotuisat sääolosuhteet, henkilökohtainen sairaus, tekniset tai mekaaniset vaikeudet, sukelluskohteen syrjäisyys/pääsykielto tai henkilökohtainen valinta. Tällaiset olosuhteet voivat aiheuttaa sukellusten arvioidun määrän vähentämisen. Tällaisissa olosuhteissa ei hyvitystä makseta.

 1. Asiakkaan velvollisuudet

5.1 Jos asiakas on huolimaton tai vastuuton ja aiheuttaa vahinkoa tai menetystä yritykselle kuuluvalle omaisuudelle ja laitteille, asiakkaan on korvattava menetys tai vahinko täysimääräisesti yritykselle sen hetkiseen vähittäismyyntihintaan asti.

5.2 Asiakas sitoutuu olemaan fyysisesti, henkisesti ja psyykkisesti kunnossa osallistuakseen aktiviteetteihin, joihin hän on ilmoittautunut. Näistä aktiviteeteista mahdollisesti aiheutuvia vammoja tai epämukavuutta, jotka johtuvat epäsopivuudesta, ei hyväksytä perusteeksi valitukselle tai hyvitykselle.

5.3 Thaimaan päivä- ja yöpymismatkat: Asiakas voi kieltää henkilöä osallistumasta sukellukseen (sukelluksiin), jos hän on fyysisesti, henkisesti tai emotionaalisesti sopimaton sukeltamaan, osoittaa selvää kunnioituksen puutetta kansallisia meripuiston sääntöjä ja määräyksiä kohtaan, käsittelee tai vahingoittaa merieläimiä, käyttää alkoholia sukellusten välillä tai ei noudata yleisiä kansainvälisiä turvallisia sukellusstandardeja ja -käytäntöjä.

 1. Ylivoimainen este

6.1 Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa, viivästyttää ja/tai peruuttaa sukellusjärjestelyjä, jos sukelluskohteen syrjäisyys tai saavuttamattomuus, paikalliset tavat, luonnonvoimat (tulipalo, tulva, maanjäristys, myrsky, hurrikaani tai muu luonnonkatastrofi), sota, poliittiset levottomuudet ja muut vihamielisyydet riippumatta siitä, onko sota julistettu, tai muut tekniset tai mekaaniset vaikeudet aiheuttavat sen, että järjestelyt muuttuvat vaarallisiksi, vaarallisiksi ja/tai mahdottomiksi toteuttaa.

6.2 Jos vallitsevat epäsuotuisat sääolosuhteet, joiden vuoksi asiakkaiden tai veneen rantautuminen ja satamaan saapuminen on vaarallista tai ei ole suositeltavaa, kapteeni pidättää itsellään oikeuden lykätä purjehdusta, kunnes olosuhteet ovat suotuisammat. Tämä saattaa edellyttää reittisuunnitelman mukauttamista, mikä voi johtaa maihinnousun peruuttamiseen tietyssä satamassa ja/tai saarten vierailujen järjestyksen muuttamiseen.

 1. Peruutus

7.1 Yhtiö palauttaa kaikki asiakkaan yhtiölle maksamat rahat, jos yhtiö itse peruuttaa matkan tai kurssin muista kuin edellä mainituista syistä. Yhtiö ei ota mitään taloudellista vastuuta matkasuunnitelman muutoksista tai peruutuksista, jotka johtuvat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista olosuhteista, kuten edellä mainituista syistä, mutta ei niihin rajoittuen.

7.2 Jos asiakas tarvitsee hätäevakuointia ja veneen on palattava maihin, yhtiö ei ota mitään taloudellista vastuuta tästä aiheutuvista matkasuunnitelman muutoksista.

7.3 Jos peruutus tehdään yli 7 päivää ennen matkan lähtöaikaa, kaikki maksetut rahat palautetaan ainoastaan Thailand Diversin harkinnan mukaan.

7.4 Jos peruutus tehdään 7-1 päivää ennen matkan alkamista, talletusta ei palauteta.

7.5 Jos peruutuksen on tehnyt asiakas, jonka varauksen on ottanut ja käsitellyt joku yhtiön edustajista, asiakkaan on otettava yhteyttä kyseiseen edustajaan saadakseen minkäänlaista hyvitystä. Yhtiö ei voi käsitellä asiakkaan tekemiä peruutuksia eikä valmistella asiakkaalle mitään hyvitystä.

7.6 Kaikkia PADI Professional -kursseja ei poikkeuksetta palauteta.

 1. Irrotettavuus

Se, että jompikumpi osapuoli ei voi panna täytäntöön yhtä tai useampaa tämän sopimuksen määräystä kyseisen määräyksen tai kyseisten määräysten laittomuuden, pätemättömyyden tai täytäntöönpanokelvottomuuden vuoksi, ei vaikuta sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

 1. Toimeksianto

Asiakas ei saa siirtää mitään vastuitaan tai velvollisuuksiaan eikä delegoida mitään tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan ilman yhtiön nimenomaista kirjallista lupaa.

 1. Luopuminen

Se, että jompikumpi osapuoli ei täytä yhtä tai useampaa tähän sopimukseen sisältyvää velvoitettaan, ei merkitse luopumista sopimuksen muiden velvoitteiden täyttämisestä.

 1. Koko sopimus

Tämä sopimus sisältää kaikki osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät tämän sopimuksen kohteeseen. Mitään muita järjestelyjä, sopimuksia tai sitoumuksia ei myönnetä tai anneta tämän sopimuksen perusteella.

 1. Ei kolmansia osapuolia

Mikään tässä sopimuksessa ei anna nimenomaisesti tai hiljaisesti oikeuksia kolmansille osapuolille.

 1. Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Thaimaan kuningaskunnan lakeja, sitä tulkitaan ja se pannaan täytäntöön Thaimaan kuningaskunnan lakien mukaisesti. Jos sopimukseen tai sen määräyksiin liittyy kysymyksiä tai ongelmia, ne ratkaistaan ainoastaan Thaimaan kuningaskunnan tuomioistuimissa, lukuun ottamatta muita tuomioistuimia.

fi

Koh Rachan saaret

Kolme sukellusta

Varaukset

thaimaan sukeltajat